Quản lý dự án & Giám sát

Đại diện cho chủ đầu tư quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn hoàn thành và bàn giao công trình xây dựng, đảm nhiệm việc tư vấn quản lý cho các công trình xây dựng:

Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình

Khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng,tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng.

Chúng tôi đảm bảo khối lượng thi công xây dựng công trình hợp lý và có lợi cho chủ đầu tư.

Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình

Tiến độ thi công xây dựng công trình được lập cho từng giai đoạn của dự án và phù hợp với tiến độ tổng thể của dự án được chủ đầu tư chấp thuận.

Theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong suốt quá trình thi công xây dựng, đảm bảo tiến độ thi công xây dựng trong từng giai đoạn, không được làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án.

Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng

Thiết lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công và công trình trước khi thi công xây dựng.

Các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, những vị trí nguy hiểm trên công trường phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

Hợp tác với nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường.

Quản lý môi trường xây dựng

Thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

Kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Quản lý các công tác khác

– Quản lý chất lượng xây dựng công trình

– Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

– Quản lý thiết kế: hồ sơ thiết kế, nhà thầu thiết kế

– Quản lý rủi ro

– Quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác

– Quản lý trong giai đoạn kết thúc: tổ chức nghiệm thu, thanh toán công trình và đưa vào sử dụng

contact me on zalo
contact me on zalo