Meet Our

Leadership ––

Hoàng Ngọc Dương

Structure Manager

Nguyễn Hữu Huân

AC & Ventilation Manager

Đặng Thị Hằng

Mechanical Manager

Tân Triều

Electrical Manager


Our Talent 

Team ––

Tạ Anh Kiệt

Architect

Hà Thanh Tùng

Architect

Nguyễn Vũ Đoàn

Architect

Nguyễn Sỹ Hợp

Architect

Nguyễn Trần Hoàng Thuận

Interior Designer

Nguyễn Phi Hùng

Construction Supervisor