Our Talent 

Team ––

Ar. Hà Thanh Tùng

Architect

Ar. Nguyễn Vũ Đoàn

Architect

Hùng

Y Hùng HMok

Architect

Ar. Nguyễn Sỹ Hợp

Architect

Nguyễn Trần Hoàng Thuận

Interior Designer

Hiếu

Trần Trung Hiếu

Supervior & QC

Nhân

Phạm Thành Nhân

Structural Engineer

Nguyễn Thùy Trang

Assistant Director

Yến

Nguyễn Thị Hồng Yến

General Accountant

Trần Thế Huy

Digital Marketing

Nhớ

Nguyễn Thị Nhớ

Human Resource Executive