Our Talent 

Team ––

Ar. Tạ Anh Kiệt

Architect

Ar. Hà Thanh Tùng

Architect

Ar. Nguyễn Vũ Đoàn

Architect

Ar. Nguyễn Sỹ Hợp

Architect

Nguyễn Trần Hoàng Thuận

Interior Designer

Eg. Nguyễn Phi Hùng

Construction Supervisor

Nguyễn Thùy Trang

Assistant Director

Nguyễn Thị Cẩm

Accountant